Версія для друку Версія для друку

Психологічна служба: підтримка педагогів та учнів в позашкіллі

Позашкільні навчальні заклади суттєво відрізняються від більшості навчальних закладів як за своїми функціями, так і за структурою. Головна специфіка цих закладів полягає в добровільному відвідуванні, що в свою чергу створює сприятливі умови для діяльності психологічної служби. По-перше, завдяки цьому зростає ймовірність дотримання конфіденційності роботи психолога, чого іноді не можна забезпечити в інших навчальних закладах. По-друге, звертання дітей до послуг психолога є винятково добровільним і не спричинене настійливими рекомендаціями педагогів. По-третє, участь дітей у роботі психологічної служби в цих закладах освіти (тренінги, гуртки юного психолога, рольові ігри, навчальні семінари) обумовлена тільки їхніми інтересами або зацікавленістю.
Таким позашкільним закладом є Іршавська станція юних техніків, основною метою психологічної служби в цьому закладі є створення сприятливих соціально-психологічних умов для творчого розвитку особистості дітей та підлітків на різних вікових етапах – і проведення психологічно – педагогічної роботи з розв’язання різноманітних психологічних проблем, що виникають у процесі творчої діяльності, соціальної поведінки, розвитку особистості підростаючого покоління. Для досягнення цієї мети психолог Іршавської станції юних техніків координує свої дії з керівництвом, педагогічним колективом позашкільного навчально-виховного закладу, батьками гуртківців, педагогами навчальних закладів де навчаються гуртківці, громадськістю та всіма зацікавленими особами й установами. Психолог позашкільної установи у своїй діяльності керується інтересами вихованців, цілями і завданнями розвитку їх особистості, принципами психологічної та педагогічної етики.
Психологічна робота в Іршавській станції юних техніків виконується в таких напрямах:
Психологічна діагностика рівнів індивідуального та особистісного розвитку гуртківців, виявлення їхніх інтересів, нахилів, здібностей та обдарованості, а також індивідуально – і соціально-психологічних проблем, особливостей найближчого соціального і сімейного оточення, життєвого шляху та умов навчання у школі.
Консультативна – методична робота з дітьми, керівниками гуртків, секцій, адміністрацією закладу, батьками й родичами гуртківців, усіма зацікавленими особами та установами шляхом зустрічей, бесід, індивідуальних та групових консультацій, нарад, психолого-педагогічних консиліумів, круглих столів, конференцій, семінарів, лекцій, дискусій.
Психологічне консультування дітей, батьків, керівників гуртків, надання їм методичної допомоги у самопізнанні, самоорганізації, творчому самовираженні та самовдосконаленні, подоланні негативного впливу на їх особистості несприятливих умов довкілля.
Гурткова робота з дітьми та підлітками у спеціально організованих гуртках психологічного профілю – юний психолог, самовиховання,розвитку комунікативних навичок, мистецтво спілкування.
Психологічна просвіта, яка передбачає популяризацію психологічних знань серед дітей і підлітків, членів педагогічного колективу батьків, представників громадськості. Ця робота може проводитися через підготовку і випуск стіннівки, буклетів, газет, через засоби масової інформації району. Інструктивно-методична робота, яка полягає в розробці методичних матеріалів – розвивальних, корекційних і реабілітаційних програм, рекомендацій для педагогів і батьків, пам’яток з організації психолого-педагогічної допомоги дітям, керівникам гуртків, батькам з урахуванням конкретних умов виховання та проблем гуртківців.
Корекційно-розвивальна робота з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги. До таких категорій відносяться діти, що схильні до правопорушень, виховуються у проблемних сім’ях відзначаються Інтернет залежністю,схильні до вживання алкоголю або наркотиків. Психолого-педагогічна корекція відхилень у розвитку, навчальній діяльності й поведінці дітей з урахуванням впливу соціальних індивідуальних та екологічних факторів.
Соціально-психологічна профілактика. Виявлення запобігання та подолання різних психічних відхилень, які виникли унаслідок дії несприятливих факторів навколишнього середовища.
У своїй діяльності психолог Іршавської станції юних техніків керується передусім інтересами дитини, необхідністю її повноцінного психічного розвитку як особистості та психолого-педагогічного захисту від впливу різноманітних негативних факторів;
Одним із пріоритетних напрямів діяльності психолога в нашому закладі є вироблення моделі психолого-педагогічного супроводу здібних і обдарованих дітей. З цією метою здійснюється діагностична робота, систематично поповнюється банк даних відповідно до сфери обдарувань; планується проведення виховних заходів з метою подальшого розвитку і вдосконалення виявлених творчих здібностей.
Отже, виходячи із досвіду роботи педагогічного колективу закладу, можна стверджувати, що психологізація навчально-виховного процесу в сучасному позашкільному навчальному закладі сприяє гуманізації позашкільного мікросоціуму. Це проявляється у його особистісній зорієнтованості; спрямованості на те, щоб кожний вихованець став повноцінним, самодостатнім, творчим суб’єктом діяльності, вільною і самодіяльною особистістю.

Наталія ПОГОРІЛЯК, Іршавська СЮТ.

Ваш отзыв

Ваш коментар