Версія для друку Версія для друку

ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» дискримінація – рішення, дії або бездіяльність, спрямовані на обмеження або привілеї стосовно особи та/або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (далі – певні ознаки), якщо вони унеможливлюють визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини та громадянина.

Засади запобігання та протидії дискримінації в Україні регулюються положеннями Конституції України, Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року №61 «Про порядок проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи нормативно-правових актів».

Будь-які форми дискримінації осіб та/або груп осіб за їх певними ознаками з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також юридичних та фізичних осіб забороняються.

Не вважаються дискримінацією дії, які не обмежують права та свободи інших осіб і не створюють перешкод для їх реалізації, а також не надають необґрунтованих переваг особам та/або групам осіб за їх певними ознаками, стосовно яких застосовуються позитивні дії, а саме:
1) спеціальний захист з боку держави окремих категорій осіб, які потребують такого захисту;
2) здійснення заходів, спрямованих на збереження ідентичності окремих груп осіб, якщо такі заходи є необхідними;
3) надання пільг та компенсацій окремим категоріям осіб у випадках, передбачених законом;
4) встановлення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян;
5) особливі вимоги, передбачені законом, щодо реалізації окремих прав осіб.

З метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що містять ознаки дискримінації, проводиться антидискримінаційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

Антидискримінаційна експертиза – аналіз проектів нормативно-правових актів, за результатами якого надається висновок щодо їх відповідності принципу недискримінації.

Обов’язковій антидискримінаційній експертизі підлягають проекти законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Антидискримінаційна експертиза проводиться юридичною службою органу виконавчої влади під час проведення юридичної експертизи проектів актів.
Антидискримінаційна експертиза проводиться з метою виявлення у проектах актів положень, які містять ознаки дискримінації, та надання пропозицій щодо їх усунення.

Для проведення антидискримінаційної експертизи структурний підрозділ органу виконавчої влади подає юридичній службі:

1) проект акта;

пояснювальну записку;

порівняльну таблицю (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших нормативно-правових актів).

Проект акта, який подається для проведення антидискримінаційної експертизи, візується керівником структурного підрозділу органу виконавчої влади, що є його розробником.

У разі коли питання, що передбачено врегулювати проектом акта, належать до компетенції кількох структурних підрозділів органу виконавчої влади, такий проект візується керівниками зазначених структурних підрозділів.

За результатами антидискримінаційної експертизи юридичною службою готується висновок про проведення антидискримінаційної.

Виявлені у проекті акта положення, які містять ознаки дискримінації (крім позитивних дій), усуваються шляхом:

виключення відповідних положень з проекту акта;

уточнення редакції положень проекту акта;

підготовки нової редакції положень проекту акта.

Після доопрацювання проект акта з дотриманням вимог Порядку проведення органами виконавчої влади анти дискримінаційної експертизи нормативно-правових актів разом з висновком подається до юридичної служби для проведення повторної антидискримінаційної експертизи.

Юрій Марущинець,

начальник Іршавського районного управління юстиції.

Ваш отзыв

Ваш коментар